Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed TomographyCT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

Tomografia komputerowa polega  na prześwietleniu badanej części ciała wiązką promieni rentgenowskich i pomiarze ich pochłaniania przez tkanki.  Ponieważ tkanki człowieka mają różną gęstość w różnym stopniu pochłaniają promieniowanie.W wyniku tego otrzymujemy obraz o różnych odcieniach szarości.   Pacjent umieszczany jest we wnętrzu aparatu, tzw. Gantrze, a  krążąca wokół lampa wytwarzająca promienie rentgenowskie przechodzące przez tkanki i ulegające osłabieniu w zależności od rodzaju tkanki. Z każdego obrotu lampy komputer tworzy obrazy , które następnie sumuje i przedstawia na monitorze jako poprzeczne przekroje ciała pacjenta uwidaczniając z dużą dokładnością tkanki i strukturę narządów , pokazując istniejące nieprawidłowości w tej strukturze ( np. zmiany nowotworowe).

Tomografia komputerowa jest najczęściej używaną metodą diagnostyki obrazowej w nowotworach  umiejscowionych w jamie brzusznej i w miednicy oraz w nowotworach układu mięśniowo – szkieletowego. Jej dużą zaletą jest to, że daje ona możliwość oceny wielu narządów podczas jednego badania.

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/thumb/6/6d/Tomograf_wmw_sggw.jpg/200px-Tomograf_wmw_sggw.jpg
Tomograf na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/CompT.jpg/300px-CompT.jpg
Tomogram sześciolatki z podnamiotowym guzem złośliwym medulloblastoma

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
 
Przed badaniem należy zdjąć łańcuszki , bronsolety , pierścionki itp. W przypadku osób używających aparatów słuchowych również należy je usunąć na czas badania. W pryzpadku tomografii komputerowej brzucha na sześć godzin przed wykonaniem badania nie należy nic jeść ani pić.
 
PRZECIWWSKAZANIA:
 
TK nie należy wykonywać u kobiet w ciąży ( chyba że jest to bezwzględnie konieczne) i w przypadku pacjentów niemogacych pozoztawać w pozycji leżącej.
 
Bezwzględnie nie należy stosować wszelkich  jodowych środków cieniujących w przypadku:
 
·         Występowania wola toksycznego tarczycy
·         Ostrego krwotoku śródmózgowego
 
Nie należy stosować jonowych środków cieniujących ( stosuje się wówczas niejonowe środki cieniujace) gdy:
 
·         u  dzieci do 2 roku życia
·         u  dorosłych po 60 roku życia
·         u  pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością leczenia
·         u  pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek
·         u chorych dializowanych
·         u  chorych  z astmą i rozedmą płucną
·         u  osób z cukrzycą insulinozależną
·         u  pacjentów  z nadciśnieniem
·         w  przypadku drgawek o etiologii mózgowej
·         w  pacjentów z jaskrą
·         u  pacjentów z nadwrażliwością na jonowe środki cieniujące